MAKLUMAT BAHAGIAN HARTANAH DAN PELABURAN

BAHAGIAN HARTANAH DAN PELABURAN

FUNGSI UTAMA :

Mentadbir dan membangunkan segala urusan hartanah dan sumber am seperti mana yang terkandung dalam Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Perak) 2004 Seksyen 78

“..Majlis hendaklah menjadi pemegang amanah yang tunggal :-

(a) semua wakaf, sama ada wakaf am atau wakaf khas;

(b) semua nazr 'am; dan

(c) segala jenis amanah yang mewujudkan apa-apa amanah khairat bagi menyokong dan memajukan agama Islam atau bagi faedah orang-orang Islam mengikut Hukum Syarak, setakat mana-mana harta yang tersentuh oleh wakaf, nazr 'am atau amanah itu dan terletak di dalam Negeri Perak Darul Ridzuan.

 

Di bawah bahagian ini terbahagi kepada enam (6) unit :

 

 • Unit Hartanah
 • Unit Pelaburan
 • Unit Pembangunan Ummah
 • Unit Operasi dan Pemasaran
 • Unit Undang-Undang
 • Unit Teknikal

 

TA’RIF BAITULMAL :

 

Baitulmal menurut bahasa ialah tempat yang disediakan untuk menyimpan harta samada harta khas ataupun harta am.

 

 

SUMBER AM BAITULMAL

 

Sumber am Baitulmal hendaklah termasuk perkara-perkara berikut :

 • Sumbangan dan pemberian
 • Fidyah dan kaffarah
 • Wang dan harta orang Islam yang tidak dituntut
 • Wasiat am
 • Harta pusaka yang tidak diwarisi
 • Harta-harta tercicir (luqatah)
 • Lain-lain sumber Baitulmal mengikut Enakmen ini atau Hukum Syara’

 

Kerajaan hendaklah dari semasa ke semasa menyumbang kepada Baitulmal mengikut amaun yang difikirkannya wajar,

 

 

 

 

 

 

 

TA’RIF WAKAF :

 

“Menahan harta benda yang kekal zatnya, yang mungkin di ambil manfaatnya, untuk diberikan pada jalan kebaikan.”

 

CIRI-CIRI WAKAF :

 

Untuk menjamin amalan tersebut sah dan diterima oleh syara, beberapa ciri penting perlu ada.Antaranya ialah :

 

 • Amalan wakaf akan menyebabkan kuasa pemilikan harata dari tuannya akan terhapus terhadap harta tersebut. Kecuali pada mazhab Imam Malik dan Abu Hanifah.
 • Wakaf adalah satu sedekah yang berlainan berterusan oleh itu harta yang hendak diwakafkan itu mestilah kekal sifat dan zatnya. Kecuali pada mazhab Imam Malik dan Abu Hanifah.
 • Setiap amalan wakaf mesti ada pemberi dan penerimanya.
 • Setiap harta yang hendak diwakafkan mestilah harta persendirian dan bukan milik orang lain.
 • Penggunaan harta wakaf mestilah digunakan untuk kebajikan dan perkara-perkara yang diharuskan syara’.
 • Wakaf bukanlah pemberian harta kepada seseorang secara mutlak kerana harta wakaf adalah milik Allah. Kecuali pada pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah.

 

 

 

 

JENIS - JENIS WAKAF

 

Wakaf terbahagi kepada tiga jenis :

 

 • Wakaf Ahli ( Keluarga / khusus / khas) atau dikenali juga sebagai wakaf zurri

 

 • Wakaf Khas

Wakaf yang menjadi milik kepada mereka yang ditentukan dalam konteks wakaf. Dalam wakaf ini mereka sajalah yang berhak untuk mendapat faedah dan kegunaan wakaf tesebut. Wakaf ini biasanya ditujukan kepada kaum keluarga sendiri, alim ulama dan orang – orang tertentu.

 

 • Wakaf Khairi (umum)

Wakaf umum ialah wakaf yang bersabit denagn nas al-Quran dan hadith, ia bertujuan untuk mendapat pahala dari Allah, beramal Jariah untuk fakir miskin dan juga untuk berjihad ke jalan Allah. Penerimanya adalah terdiri dari golongan fakir miskin atau badan kebajikan.

Wakaf jenis ini tidak memerlukan kepada akaun penerimaan bahkan ia terus menjadi milik Allah. Harta wakaf ini akan dikendalikan oleh pemerintah dan dimanfaatkan kepada saluran-saluran kebajikan.

TUJUAN DAN HIKMAH WAKAF

 

Tujuan yang paling utama ialah untuk mendapatkan keredhaan Allah dan mendapat pahala daripadanya. Oleh itu setiap sesuatu yang berbentuk keagamaan akan dianggap suci dan sah dalam masyarakat dan ia merupakan satu pengorbanan atau pemberian yang dilakukan semata-mata untuk mendapatkan keredhaan Allah atau balasan baik di akhirat.

 

Tujuan dan matlamat wakaf dari segi pentadbiran dan perundangan pula ialah untuk membolehkan orang -orang yang membuat pengorbanan wakaf itu mencapai kemajuan kerohanian dalam penghidupannnya berdasarkan amalan kebaikan yang telah dilakukan semasa hayatnya. Sungguhpun begitu amalan wakaf bukanlah satu sedekah yang wajib, tetapi suatu amalan sunat yang digalakkan. Manakala tujuan dan matlamat wakaf dalam bidang kemasyarakatan pula ialah dengan adanya harta wakaf maka dapatlah pihak berkuasa merancang sesuatu rancangan untuk memajukannya.

Dengan adanya harta wakaf juga pihak berkuasa dapat menyalurkan bantuan kepada umat Islam yang memerlukannya. Dalam hal hubungan sosial pula, ia dapat menghubungkan antara pemberi dan pengguna harta wakaf tersebut dengan suatu hubungan erat.

 

 

 

 

JENIS-JENIS PEGANGAN TANAH

 

 1. Tanah bermilik
 • Diwakaf oleh orang yang perseorangan
 • Tanah daripada pembahagian pesaka
 • Tanah yang diberi milik oleh Pihak Berkuasa Negeri

 

 

 1. Tanah Rezab

Tanah yang direzabkan oleh pihak berkuasa Negeri kepada Majlis bagi tujuan:

 • Masjid
 • Surau
 • Sekolah Agama Rakyat
 • Perkuburan
 • Tujuan-tujuan lain

 

 

 1. Dasar Tanah Baitulmal
 • Tanah Wakaf Khas - Hendaklah terus dipegang dan tidak boleh ditukar beli atau urusniaga tetapi boleh disewakan untuk mendatangkan hasil bagi tujuan wakaf tersebut. Pengurusan kewangan di bawah institusi yang menerima wakaf berkenaan
 • Wakaf Am - Boleh dijual dalam bentuk badal (ganti) untuk membeli harta yang lain yang lebih ekonomik
 • Pesaka - Boleh dijual beli kepada sesiapa yang difikirkan sesuai
 • Tanah diberi milik / rezab oleh Kerajaan - Selain daripada tanah yang diberi khusus oleh Kerajaan untuk masjid, SAR, perkuburan dan saraan tanah lain boleh dijual

 

PEMBANGUNAN TANAH WAKAF DAN BAITULMAL

 

 1. Proses Pembangunan Tanah Wakaf Am dan Baitulmal
 • Kenalpasti tanah untuk dibangunkan
 • Tentukan Peruntukan
 • Bawa ke Jawatankuasa Pelaburan
 • Pelaksanaan melalui tender/konsultan

 

 1. Proses Pembangunan Tanah Wakaf Khas
 • Terima permohonan daripada Jawatankuasa surau/masjid/SAR
 • Perakuan daripada Pegawai Tadbir Agama
 • Sediakan belanjawan tahunan / peruntukan kewangan
 • Dapatkan kelulusan Jawatankuasa yang berkenaan
 • Pelaksanaan melalui tender/sebutharga

 

 1. Isu-isu Tanah

 

 • Saiz tanah yang kecil dan kedudukan tanah yang tidak strategik
 • Jauh daripada tumpuan penduduk dan jalanraya
 • Kekurangan tenaga pengurusan/manusia untuk mengawal tanah di seluruh Negeri Perak
 • Sumber kewangan terhad untuk memajukan tanah
 • Pencerobohan dan penerokaan haram
 • Jawantankuasa pengurusan Masjid, surau dan SAR yang tidak efektif kerana kekurangan modal dan kepakaran
 • Penyelenggaraan rekod maklumat tanah wakaf dan baitulmal yang kurang sempurna